Famous Nylon

The Most Famous Nylon

NameBirthdayNationalityBio
Wallace CarothersApril 27, 1896AmericanWallace Hume Carothers was an American chemist who invented nylon and neoprene
Wallace Carothers

Wallace Carothers

Wallace Hume Carothers was an American chemist who invented nylon and neoprene

AmericanApril 27, 1896128 views